Wydawnictwa własne

1. Idea społeczeństwa obywatelskiego wobec lokalnych problemów społecznych w procesie globalizacji. Praca zbiorowa pod red. Marka Barańskiego i Bożeny Kubiczek. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2008, stron 234
ISBN 978-83-61559-00-9
DSCN9792

Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas I Konferencji na temat 'Społeczeństwo obywatelskie wobec lokalnych problemów społecznych w dobie globalizacji', zorganizowanej przez WSPS. Problematyka konferencji skoncentrowała uwagę na zmianach społeczno-politycznych dokonujących się w Polsce, Europie i świecie w ostatnich dwudziestu latach.


2. Rajmund Morawski Na drodze ku nowemu życiu. Ruch samopomocy i jego rola w powrocie do zdrowia uzależnionych od alkoholu. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2008, stron 174
ISBN 978-83-61559-12-2
DSCN9791

Publikacja przedstawia powrót do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu oraz rolę, jaką w tym procesie pełni organizacja pozarządowa. Przedstawia powrót z 'dna' fizycznego, psychicznego i społecznego osób, którzy sami określają siebie mianem 'trzeźwych alkoholików'.

3. Różne aspekty zdrowia publicznego w zawodzie pielęgniarki. Red. Adam Klar. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2008. Seria: Prace dyplomowe (1), stron 136
ISBN 978-83-61559-04-7
DSCN9790

Pierwszy tom z serii 'Prac dyplomowych' zawiera wyróżnione prace licencjackie z zakresu kierunku studiów Pielęgniarstwo, napisane i obronione przez studentów Uczelni. Według opinii promotorów i recenzentów, w tych pracach jest tak dużo treści merytorycznych, że nie można pozwolić, aby pozostały one nieznane. W formie skróconej wydano najlepsze prace licencjackie, tak, aby stały się one wzorem dla kolejnych roczników studentów, uczących się na Uczelni. Tom zawiera siedem prac dotyczących aspektów zdrowia publicznego w zawodzie pielęgniarki m.in.: metody kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży, raka piersi, charakterystykę interwencji zespołów ratownictwa medycznego, zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek anestezjologicznych, wpływ narkotyków na osoby młodociane i rolę pielęgniarki w procesie terapeutycznym.

4. Środowiskowe problemy zdrowia w kontekście zawodu pielęgniarki. Red. Adam Klar. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2008. Seria: Prace dyplomowe (2), stron 139
ISBN 978-83-61559-08-5
DSCN9788

Drugi tom ukazuje aspekty pracy pielęgniarki w różnych środowiskach, a dotyczących problemów zdrowia publicznego: społecznego odbioru schizofrenii, problemu bezdomnych pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym do szpitala, opieki geriatrycznej na terenach wiejskich, środowiska rodzinnego i jego roli w wychowaniu człowieka, satysfakcji pacjentów z jakości usług medycznych w poradniach specjalistycznych oraz rodzajów pomocy lekarskiej udzielanych w ambulatorium chirurgiczno-urazowym.

5. Fizjoterapia i rehabilitacja. Red. Adam Klar. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2009 Seria: Prace dyplomowe (3), stron 123
ISBN 978-83-61559-20-7

DSCN9787

Tom trzeci zawiera cztery prace licencjackie, nieznacznie skrócone, z zakresu kierunku studiów Fizjoterapia. Dotyczą one różnych aspektów pracy fizjoterapeuty od plastyczności dojrzałego mózgu jako szansy na skuteczną rehabilitację osób po udarze mózgu, poprzez rehabilitację pacjentów po złożonym wielotkankowym urazie ręki, usprawnianie fizjoterapeutyczne pacjentów z zespołem bezdechu sennego, do rehabilitacji przed i pooperacyjnej wybranych schorzeń torakochirurgicznych.

6. Metody fizjoterapii i rehabilitacji w wybranych schorzeniach. Red. Adam Klar. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2009. Seria: Prace dyplomowe (4), stron 129
ISBN 978-83-61559-28-3

DSCN9786

W czwartym tomie przedstawiono fragmenty pięciu prac licencjackich. Dotyczą one różnych metod fizjoterapii i rehabilitacji w wybranych schorzeniach tj. animaloterapa jako nowa metoda rehabilitacji, wydolność fizyczna człowieka poprzez różne czynniki, wybrane zabiegi fizjoterapii w reumatoidalnym zapaleniu stawów, fizjoterapię urazów sportowych u piłkarzy nożnych oraz rehabilitację po endoprotoplastyce stawu biodrowego. Zespół redakcyjny ma nadzieję, że kolejny tom serii tak jak poprzednie spotka się z uznaniem wielu środowisk, w tym szczególnie ze strony środowiska fizjoterapeutów

7. Problemy zawodu pielęgniarki pracującej na intensywnych oddziałach szpitalnych. Red. Adam Klar. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2011. Seria: Prace dyplomowe (5), stron 120
ISBN 978-83-61559-44-3
DSCN9784


Tom piąty przedstawia sześć prac licencjackich. Każda z nich ukazuje jeden z wielu aspektów pracy polskiej pielęgniarki w różnych sytuacjach, które zdarzą się w intensywnych oddziałach szpitalnych. Poruszana tematyka to m.in.: analiza sytuacji epidemiologicznej na przykładzie wybranego szpitala, potencjalny dawca narządów, zagrożenia występujące na stanowisku pielęgniarki bloku operacyjnego.

8. Położnictwo - Ginekologia - Neonatologia. Red. Adam Klar. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2011 Seria: Prace dyplomowe (7), stron 201
ISBN 978-83-61559-52-8
DSCN9783

Tom siódmy przedstawia najlepsze licencjackie prace badawcze z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii. W odróżnieniu od początkowych zeszytów serii, niniejszy zeszyt zawiera całościowe teksty. Reprezentowane prace zostały napisane w ramach realizacji przez WSPS projektu systemowego 'Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych' współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny programu operacyjnego 'Kapitał Ludzki'.


9. Wiktor Piotrowski Działalność naukowa. WSPS, Dąbrowa Górnicza [2010], stron 28
ISBN 978-83-61559-32-0
DSCN9986 piotrowski
Publikacja dotyczy życiorysu autora, jego dorobku naukowego, uczestnictwa w zjazdach, konferencjach i in.

10. Wiesława Kołodziej, Jolanta Eszyk, Bogusława Banaszak-Żak Badania fizykalne. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2009. Seria: Monografie i opracowania (1), stron 154
ISBN 978-83-61559-16-0

DSCN9782

Tom pierwszy serii 'Monografie i Opracowania'. Ma ono na celu ułatwienie studentom gromadzenia informacji wykorzystywanych w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności z zakresu badania fizykalnego osoby dorosłej. Znajomość podstaw oceny stanu zdrowia pacjenta i umiejętność różnicowania objawów patologicznych pozwala na lepsze zrozumienie zmian toczących się w organizmie człowieka i postawienie trafnej diagnozy. Badanie fizykalne, które jest dokładną metodą określenia stanu zdrowia chorego powinno stać się metodą szeroko stosowaną, szczególnie przez pielęgniarki. Nowoczesna i rzetelna diagnoza pielęgniarska musi opierać się na wiarygodnych podstawach.

11. Wiktor Piotrowski Choroby Wewnętrzne. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2009 Seria: Monografie i opracowania (2), stron 106
ISBN 978-83-61559-24-5

DSCN9780

Tom drugi to skrypt służący studentom kierunków medycznych jako ćwiczenia do przedmiotu choroby wewnętrzne. Informacje zbierane przez ratownika czy pielęgniarkę w konkretnych chorobach wewnętrznych są zróżnicowane, oparte na specyficznej metodzie badania fizykalnego, przeprowadzanego w chorobach wewnętrznych. Wywiad i badania fizykalne są tu niezwykle istotne.

12. Wiktor Piotrowski, Adam Klar Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w medycynie ratunkowej. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2011. Seria: Monografie i opracowania (3), stron 232
ISBN 978-83-61559-36-8

DSCN9778

Tom trzeci jest doskonałą pomocą w opanowaniu trudnej sztuki badania przedmiotowego pacjenta i prawidłowego przeprowadzanie wywiadu w zakresie chorób wewnętrzych. Rozdziały dotyczą. m.in.: zdarzeń masowych, stanów zagrożenia życia w pediatrii, postępowania ratownika w różnych przypadkach.

13. Małgorzata Modl, Adam Klar, Witold Piotrowski Badanie fizykalne w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2011. Seria: Monografie i opracowania (4), stron 116
ISBN 978-83-559-40-5
DSCN9775


W przedmowie tomu czwartego czytamy: 'zdając sobie sprawę z trudności postępowania badawczego, wielokrotnie skąpej i chaotycznej wiedzy pielęgniarek i ratowników medycznych na tamat badań fizykalnych, autorzy postanowlili napisać skrypy obejmujący całość tego zagadnienia, a więc zarówno badanie kliniczne: podmiotowe i przedmiotowe, wywiad, jak i szczegółowe badanie kliniczne poszczególnych narządów i układów, co pozwoli na usystematyzowanie wiedzy, prawidłowe, zgodne ze sztuką i procedurami wykonywanie oceny stanu pacjenta, a w konsekwencji - właściwe postawienie diagnozy i prawidłową opiekę nad pacjentem i prawidłowy dobór procecu leczniczego'. Skrypt jest bogato ilustrowany.

14. Władimir Muchin Fizjoterapia: dla studentów kierunku fizjoterapia. Cz.1. Podstawy fizjoterapii. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2011. Seria: Monografie i opracowania (5), stron 119
ISBN 978-83-61559-48-1

DSCN9776


Tom piąty serii 'Monografie i opracowania' to część 1 podręcznika 'Fizjoterapia' z podtytułem 'podstawy fizjoterapii'. Zawiera aktualną informację na temat zapobiegawczych i operacyjnych metod leczenia, przebiegu chorób poszczególnych układów. Przedstawia wskazania i przeciwskazania do stosowania leczniczej kultury fizycznej, masażu leczniczego i innych narzędzi rehabilitacji fizycznej podczas leczenia i zapobiegania procesom patologicznym. Książka wydana w twardej oprawie. Poświęcona została 75-tej rocznycy urodzin Profesora Władimira Muchina i 50-leciu Jego pracy naukowo-pedagogicznej. Wydanie to jest równocześnie jednym z przejawów praktycznej realizacji współpracy WSPS z Lwowskim  Państwowym Uniwersytetem Wychowania Fizycznego we Lwowie.

15. Żmudka Igor Ratownictwo Medyczne. Elementy badań podmiotowych i przedmiotowych. Wstępna diagnostyka najczęstszych dolegliwości. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2012. Seria: Monografie i opracowania (6), stron 245
ISBN 978-83-61-559-56-6
DSCN9779

Skrypt ułatwia przyswajać podstawowe zagadnienia, z jakimi na co dzień spotyka się każdy pracownik zespołu ratownictwa medycznego. Rozdziały dotyczą m.in.: nadciśnienia tętniczego, omdleń i zasłabnięć, wybranych stanów kardiologicznych i chirurgicznych, bólów głowy, rozpoznań różnicowych bólów brzucha, szybkiej oceny wstępnej pacjentów z najczęstrzymi objawami chorobowymi. Publikacja została wydana jako tom szósty w ramach serii 'Monografie i opracowania'.

16. Żmudka Igor Badania podmiotowe i przedmiotowe w ratownictwie medycznym. [WSPS, Dąbrowa Górnicza 2014], stron 299
ISBN 978-83-61-559-02-3
mudka 2 wsps

Z okładki: "książka jest syntetycznym wynikiem analizy różnych przypadków klinicznych zaczerpniętych z literatury medycznej, poczynając od twórców polskich, m.in. Franciszka Kokota, Andrzeja Szczeklika, Jana Tatonia, kończąc na wielu autorach zagranicznych. Wiedza ta została skonfrontowana i połączona z zaobserwowanymi sytuacjami z praktyki własnego zawodu Ratownika Medycznego. Został opracowany schemat ścieżki diagnostycznej w oparciu o innowacyjną zasadę pieciu kroków, która znajduje znakomite zastosowanie w przedszpitalnej diagnostyce pacjentów, których stan zdrowia nie świadczy o zagrożeniu dla życia (...)".


17. Metoda indywidualnego przypadku w pielęgniarstwie: przykłady jej zastosowania. Praca zbiorowa pod red. nauk. Wiesławy Kołodziej. WSPS, Dąbrowa Górnicza 2013. Seria: Monografie i opracowania (8), stron 142
ISBN 978-83-61559-60-3
wyd w. stud przyp

Rozdziały publikacji omawiają przykłady zastosowania metody case study, przedstawiając indywidualne losy człowieka i najbliższego jego środowiska: opieka pielęgniarska nad dzieckiem z padaczką żywionym dietą ketogenną, niedosłuch i jego wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie, powikłania kamicy nerkowej, problemy zdrowotne i pielęgnacyjne pacjentki z rakiem piersi po zabiegu mastektomii, proces pielęgnowania pacjenta leczonego w oddziale udarowym, opieka pielęgniarska nad chorym po implantacji stent-graftu z powodu tętniaka aorty brzusznej, rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym w pielęgniarskiej opiece długoterminowej, opieka pielęgniarska nad pacjentem chorym na boleriozę, opieka pielęgniarska nad pacjentem z krwiakiem śródmózgowym nieoperacyjnym.

 

18. Aktualne problemy reformowanego systemu ochrony zdrowia województwa śląskiego w świetle opinii środowiska pielęgniarskiego. Red. nauk. A. Klar, W. Kołodziej. [WSPS], Dąbrowa Górnicza 2013. Seria Monografie i opracowania (9), stron 180
ISBN 978-83-61559-64-1

wyd. wasne aktual probl

We wstępie czytamy: 'niniejsza publikacja przedstawia wyniki badania mającego na celu analizę aktualnych problemów reformowanego systemu ochrony zdrowia w świetle opinii środowiska pielęgniarskiego województwa śląskiego'. Przedstawiono tu następujące zagadnienia: aktualna sytuacja systemu ochrony zdrowia, ocena aktualnej sytuacji socjalno-ekonomicznej środowiska pielęgniarskiego, wynagrodzenia i motywacja do pracy a podnoszenie kwalifikacji zawodowych, organizacja POZ a potrzeby pacjentów, protest w ochronie zdrowia oraz restrukturyzacja a stres, mobbing, wypalenie zawodowe pielęgniarki.


19. Adam Klar, Wiktor Piotrowski, Jarosław Zagrobelny, Elżbieta Mikrut Wybrane problemy polskiego pielęgniarstwa w okresie transformacji: diagnoza społeczno-ekonomiczna. Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Dąbrowa Górnicza 2015. Seria Monografie i opracowania (10), stron 136
ISBN 978-82-61559-72-6

Wasne MiO tom 10 mini

Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza dotyczny wybranych sfer życia w ocenie ex post i ex ante m. in. zadowolenia i niezadowolenia pielęgniarek z wybranych sfer życia (wykształcenie a praca, czas wolny, zdrowie, warunki mieszkaniowe), oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej w porównaniu do lat wczesniejszych oraz prognoz na najbliższe lata. Druga część dotyczy czynników przeszkadzających w pracy pielęgniarki m in. biurokracja, nadmiar obowiązków, donosicielstwo, plotkarstwo, przekupstwo, ale też błędy wynikające z braków wiedzy. Recenzentem książki jest dr n. med. Małgorzata Gierszewska z Uniwersytetu Mokołaja Kopernika w Toruniu.


20.

Informacja dla księgarń, wydawnictw i bibliotek:
Zamówienia można składać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ceny egz. podane w zakładce Wydawnictwa Własne

Koszty przesyłki niezależnie od wagi 12,20zł (10,00zł + 22%VAT)
lub odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny.

Przy indywidualnym zakupie wysyłka lub odbiór osobisty po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
Dla księgarń, wydawnictw i bibliotek odroczony termin płatności faktury VAT
- 14 dni po otrzymaniu przesyłki.

Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce